Публикации

Отопление, Вентилация и Климатизация

Видове биогорива

 пелети  

Пелети от дърво:

Дървесните пелети са най-разпространената форма на биогориво, извлечено от биомаса. Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво. Пелетите се получават при технологичен процес, при който ситно смляна дървесна маса се пресова под високо налягане. При пресоването се отделя съдържаният в дървесината лигнин, който играе ролята на естествено лепило за спояване на дървесните частици.

 дърва 

Дърва за отопление:

Дървата за огрев са най-старата и разпространена форма на биомаса за енергийни нужди. Като дърва за огрев обикновено се класифицира трупната дървесина от млади дървета около Ø 180 mm. Дървата за огрев се добиват както от мека, така и от твърда дървесина, като обикновено биват нарязани на 1 m или 30 – 40 cm.
За разлика от останалите видове твърди горива от биомаса, дървата за огрев се измерват в пространствен метър кубичен (m3).
Дървата за огрев са твърдо биогориво със средна енергийна плътност 1.3 – 1.7 MWh/m3 и ниско съдържание на пепел (3 5%). Оптималната влажност на този тип гориво е 20-35% (WB). Икономически оправданото му приложение е в малки горивни инсталации с атмосферно горене (печки, камини и котли 20-50 kW), както и пиролизни котли до 150 kW. Поради големия размер използването на този тип гориво не може да бъде автоматизирано и изисква използването на термични акумулатори (буферни съдове) и ръчно зареждане.